Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

eTwinning


eTwinning

 

Program eTwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest zachęcenie szkół europejskich do współpracy przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program zakłada realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych w dowolnym obszarze tematycznym na płaszczyźnie online. Oparty jest na idei wprowadzania najnowszych rozwiązań technologicznych i metodologicznych do pracy z uczniami, a podstawą działań jest współpraca szkół przez internet.

 

W przeciwieństwie do programu Erasmus+, eTwinning nie zakłada wymian międzynarodowych i nie jest finansowany z funduszy europejskich. Jego głównym założeniem jest wdrażanie uczniów od najmłodszych klas do współpracy międzynarodowej, nauka korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK do nauki i doskonalenie języków obcych.  Zaangażowanie w eTwinning stanowi pierwszy krok do realizacji projektów Erasmus+.

 

Esencją projektów eTwinning jest współpraca. Uczniowie tworzą zespoły w ramach międzynarodowych i krajowych projektów, w ramach których wspólnie wyznaczają cele, ustalają sposoby działania i dzielą się wspólnie wypracowywanymi efektami. Projekty umożliwiają młodym ludziom rozwój umiejętności językowych i motywują ich do dalszej nauki. Uczniowie szlifują własne umiejętności cyfrowe i językowe przez kontakty z innymi osobami uczącymi się języka, uczą się także od siebie nawzajem. Z kolei dla nauczycieli projekty eTwinning oznaczają innowacyjne i kreatywne stosowanie narzędzi związanych z korzystaniem z narzędzi TIK.

 

Nasza szkoła realizuje projekty eTwinning od 2015 r. Od 2016 r. kładzie szczególny nacisk na synergię programów eTwinning i Erasmus+. W roku szkolnym 2019/2020 Krajowe Biuro Programu eTwinning po raz pierwszy przyznało naszej nauczycielce p. Magdalenie Grali tytuł Ambasadora Programu eTwinning.

31 sierpnia 2020 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning po raz drugi przynało jej ten honorowy tytuł. Od 1 września 2020 r. pani Magdalena będzie pełniła funkcję Ambasadora Programu eTwinning na rok szkolny 2020/2021 i tym samym promowała wśród nauczycieli i uczniów pracę metodą projektów, szczególnie projektów miedzynarodowych.  

   

NASZE PROJEKTY eTWINNING:

 

FUNGLISH

Od Bałtyku aż po Tatry

The heroses are among us

Load - Life Of at Digi

Let's play our parents' games

Becoming a designer in Europe

Game of towns