Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

O Nas


Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina istnieje od 1991 r., a od 2011 r. funkcjonuje jako Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi. Mieści się w budynku przy ul. Plac Niepodległości 4. Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich dobre wychowanie, bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wrażliwości i kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, Uczymy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, tożsamości narodowej, religijnej oraz szacunku dla trwałych wartości ludzkich.

 P1360740

Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju Proponujemy uczniom wysoki poziom nauczania, zwiększoną siatkę godzin. Lekcje języka niemieckiego od klasy IV (jako drugi język), lekcje tańca (w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego) oraz większą liczbę zajęć w edukacji wczesnoszkolnej, możliwość realizacji metody glottodydaktyki (edukacja polonistyczna i matematyczna), dodatkową lekcję historii w klasie V, więcej godzin z matematyki i języka polskiego ora dodatkowe zajęcia z języka kaszubskiego. Stwarza to dobre warunki rozwoju uczniów, co potwierdzają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Wysoki poziom nauczania jest nie tylko zasługą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ale także bogatemu zapleczu dydaktycznemu. Nauczyciele posiadaj kilka fakultetów i regularnie doskonalą swój warsztat pracy. Korzystają z portalu www.epodręczniki.pl., platforma „Władcy słów „ wyd. GWO. Pracownie na bieżąco doposażone są w potrzebne materiały dydaktyczne, narzędzia multimedialne, potrzebną literaturę i programy komputerowe. Pozwala się podmiotom zewnętrznym na współtworzenie lekcji (lekcje muzealne, lekcje przyrodnicze – „Zaborski Park Krajobrazowy”, Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej., warsztaty historyczne w Centrum Solidarności w Gdańsku. Do każdej sali doprowadzono połączenie internetowe, które umożliwia korzystanie z narzędzi ICT w codziennej pracy nauczycielskiej. Nowoczesna szkoła to szkoła zmodernizowana, wychodząca naprzeciw wyzwaniom jakie stawia XXI w. i umiejąca dotrzeć do współczesnego, młodego człowieka, dlatego projekty realizowane w naszej szkole są adresowane również do nauczycieli, którzy mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleń międzynarodowych w zakresie stosowania technik ICT w ramach projektów „Moja szkoła – moja Europa” (2015-2017) i „Bardziej nowocześni, bardziej europejscy” (2016-2018). Podstawowym celem tych projektów jest wykreowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej jako szkoły umiejącej łączyć tradycję z nowoczesnością, ulepszenie procesu kształcenia oraz zagwarantowanie uczniom wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych. W samym budynku szkoły podstawowej dokonano kapitalnego remontu pomieszczeń – szkoła jest odnowiona, kolorowa, spełniająca standardy bezpieczeństwa. W każdej klasie znajdują się szafki dla każdego ucznia, dzięki czemu przybory szkolne i podręczniki mogą być przechowywane w szkole. Zmodernizowano bosko szkolne i do użytku dzieci oddano nowy plac zabaw.

 

P1360754

Szkoła proponuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych rozwijających tj. kółko taneczne, teatralne, matematyczne, ortograficzne, informatyczne, zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej i basenie czy szydełkowanie, ale także zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, terapię logopedyczną oraz konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie angażują się w Europejskie Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego (Skauci Europy), co jest doskonałą formą spędzenia wolnego czasu. Duża grupa dziewcząt należy do grupy „Wilczków”. Szkoła proponuje również wiele wycieczek i innych aktywności pozalekcyjnych, w których uczniowie chętnie uczestniczą. Są to spotkania integracyjne np. ogniska czy rodzinne grzybobranie z rodzicami, rajdy rowerowe, , wycieczki jednodniowe m.in. do muzeum,. teatru, opery, filharmonii, centrum nauki oraz planowana na maj 2017 r. kilkudniowa wycieczka do Warszawy. Jedną z niecodziennych form przekazywania wiedzy jest praca metodą projektów. Co roku przygotowany jest Dzień Nauki (Dzień Nauk Humanistycznych, Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Dzień Języków Obcych, Dzień Sportu, Dzień Artystyczny), podczas którego młodzież w sposób interdyscyplinarny pogłębia swoją wiedze z zakresu konkretnej nauki. Inną innowacyjną metodą nauczania jest metoda prof. B. Rocławskiego – glottodydaktyka ułatwiająca naukę czytania i pisania. Dla najmłodszych uczniów został też opracowany autorski program profilaktyczny „Pewnym krokiem w szkole”.


Kolejną innowacyjną metodą nauczania jest współpraca międzynarodowa. W roku szkolnym 2015/2016 szkoła uczestniczyła w projekcie eTwininng „Easter Recipies”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy IV.


Kolejnym istotnym aspektem pracy w Katolickiej Szkole Podstawowe jest działalność kulturalna. – wystawianie na deskach Chojnickiego Centrum Kultury spektakli teatralnych dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Wystawiono następujące przedstawienia o charakterze religijno-patriotycznym: „Miłość, która pragnie zbawienia” (2011), „Gloria Victis” (2013), „Świadek Miłości” (2014), „Zrodzony z Ducha” (2015), „Ecce Homo” (2015), „Nowy początek” (2016). Oprócz spektakli organizowanych z wielkim rozmachem, dzieci w ramach pracy kółka teatralnego wystawiają mniejsze przedstawienia dla społeczności szkolnej: „Śpiąca Królewna (2013 r.), „Calineczka” (2014 r.) i „Bajkowy Ambaras” (2015 r.)

P1360767

W trosce o dobro i wychowanie uczniów do szkoły zapraszani są wybitni goście ze świata nauki, Kościoła, kultury itp., którzy dzielą się doświadczeniem życiowym i nierzadko są świadkami historii.


Szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki szczególnie w konkursach matematycznych, z języka kaszubskiego i recytatorskich. Szkoła jest też gospodarzem dwóch konkursów: Miejskiego Omnibusa Historycznego „W kręgu władców z dynastii Piastów i Jagiellonów” oraz Powiatowego Konkursu z języka niemieckiego dla szkół podstawowych.


Katolicka Szkoła Podstawowa w swej historii zapisała się w pamięci lokalnej społeczności. Pierwsi absolwenci szkoły ukończyli już studia wyższe na renomowanych uczelniach i podjęli pracę zawodową. Część z nich dziś pracuje w naszej szkole i realizują misję nauczania jako nauczyciele. W ciągu kilkunastu lat istnienia, szkoła zdążyła wypracować sobie opinię placówki kładącej nacisk na wychowanie europejskie i wartości ogólnohumanistyczne, a sukcesy naszych absolwentów świadczą o wysokim poziomie nauczania i dobrym przygotowaniu do podjęcia nauki w renomowanych gimnazjach.