Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

WDŻ


Drodzy Rodzice

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikami, ćwiczeniami i filmami przygotowanymi na zajęcia WDŻ, których trailery są dostępne na stronach https://rodzinatv.myvod.io/ oraz https://www.wdz.edu.pl/

Informujemy, że w Naszej szkole prowadzone są lekcje wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia te są integralną częścią programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, Są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i wrażliwości uczniów. Mają na celu ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wiedza przekazywana podczas zajęć jest zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Zajęcia są prowadzone prze osobę przygotowaną do tego zajęcia po przez ukończenie między innymi: Studiów na Rodziną na UKSW.

Rozkład treści nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej (do programu „Wędrując ku dorosłości”)

Podstawa programowa zajęć szkolnych „wychowanie do życia w rodzinie” (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku) została dostosowana do nowego podziału etapów nauczania. Treści programowe tych zajęć, zgodnie z decyzją MEN, są przeznaczone do realizacji w pięciu klasach: od IV do VIII.

Nowa podstawa programowa, w porównaniu z poprzednią jest znacznie poszerzona i uszczegółowiona, a treści nauczania sformułowane w języku wymagań zostały podzielone na sześć działów: rodzina, dojrzewanie, seksualność człowieka, życie jako fundamentalna wartość, płodność, postawy. Seksualność człowieka w nowych podstawach została potraktowana integralnie i powiązana ze wszystkimi wymiarami osoby. Uwzględniono nie tylko aspekt fizyczny, ale także psychiczny, intelektualny, społeczny i moralny człowieka. Takie ujęcie obliguje do zwrócenia szczególnej uwagi na osobowe odniesienie do seksualności (traktowanie podmiotowe), a także uwzględnienie istotnych zagadnień wychowawczych jak: szacunek, miłość i troska o dobro najbliższych. Rozkład treści nauczania Wiedza dotycząca rozwoju płciowego, zmian psychicznych, komunikacji w rodzinie i przygotowania do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich jest tak ułożona, aby umożliwiała uczniom nie tylko zdobywanie informacji, ale także pomagała w rozwijaniu kompetencji społecznych. Niektóre treści programowe mają charakter „dalekosiężny”, dotyczą starszej młodzieży, np. dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny Intencją tego programu jest przede wszystkim wsparcie młodych ludzi w ich harmonijnym i bezpiecznym rozwoju.

Klasa IV

1. Funkcje rodziny:

prokreacyjna i opiekuńcza,

wychowawcza i psychiczno-uczuciowa,

ekonomiczna,

rekreacyjna – towarzyska i kulturowa,

socjalizacyjna i integracyjno-kontrolna.

2. Relacje w rodzinie

miejsce dziecka w rodzinie i jego rola,

odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie: uprzejmość, uczynność,

okazywanie szacunku rodzicom, dziadkom, rodzeństwu; sposoby wyrażania wdzięczności,

tradycje rodzinne i wspólne świętowanie,

zasady savoir-vivr’u wobec najbliższych i w różnych sytuacjach społecznych.

3. Dojrzewanie

Człowiek – istota płciowa,

charakterystyka zmian fizycznych i psychicznych okresu adolescencji (dziewcząt i chłopców),

higiena okresu dojrzewania.

4. Życie jako fundamentalna wartość

rozwój prenatalny dziecka,

przyjęcie dziecka do rodziny,

postawa szacunku i troski wobec życia i zdrowia dziecka.

5. Prawo człowieka do intymności

sfera intymności – sferą bezpieczeństwa,

potrzeba nieufności i dystansu wobec obcych ludzi,

prawo nietykalności osobistej i ochrona tego prawa.

 

Klasa V

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie

rodzina miejscem zaspokojenia potrzeb człowieka (biologicznych, fizycznych, emocjonalnych,

intelektualnych, i duchowych),

budowanie relacji a uczucia, postawy i zachowania,

rodzaje uczuć,

sposoby wyrażania i komunikowania uczuć, w tym wyrażanie postawy miłości do najbliższych.

2. Formacyjna rola rodziny w zakresie:

przekazywania wiedzy o życiu, człowieku i świecie,

kształtowania postaw,

ćwiczenia umiejętności,

tworzenia hierarchii wartości,

uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań.

3. Komunikacja w rodzinie

czynniki wspierające komunikację w rodzinie,

najczęstsze przyczyny konfliktów rodzinnych,

sposoby rozwiązywania konfliktów,

umiejętność przepraszania i wybaczania.

4. Czas wolny

sposoby wykorzystania czasu wolnego; rozwijanie pasji, zainteresowań,

umiejętność organizowania świętowania i kultywowania tradycji rodzinnych, narodowych i regionalnych,

rola kontaktów ze światem kultury i przyrodą,

savoir-vivre –zachowanie w kontakcie z przyrodą i w miejscach związanych z kulturą (w teatrze, w filharmonii, w kinie).

5. Budowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich

umiejętność tworzenia relacji międzyludzkich,

znaczenie relacji międzyosobowych w rozwoju społeczno-emocjonalnym,

podtrzymywanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich,

warunki przyjaźni,

przyjaźń szkołą charakteru,

pozytywny stosunek do niepełnosprawnych kolegów i przyjaciół.

6. Problemy rozwoju psychofizycznego dziewcząt i chłopców

odmienność tempa rozwoju nastolatków,

akceleracja – przyspieszenie rozwoju fizycznego,

labilność emocjonalna w okresie pokwitania,

wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozwojem adolescentów.

7. Media – zalety i minusy

świadome korzystanie ze środków społecznego przekazu,

wybór określonych treści,

limitowanie czasu poświęconego mediom.

 

Klasa VI

1. Rodzina w społeczeństwie

typy i struktury rodziny: wielopokoleniowa, pełna, niepełna, zrekonstruowana,

rodzina zastępcza; adopcja.

2. Pomoc instytucjonalna rodzinie

w sytuacji choroby,

zachowań ryzykownych i uzależnienia,

ubóstwa i bezrobocia,

problemów pedagogicznych, psychologicznych i prawnych.

3. Komunikacja interpersonalna

zasady i znaczenie komunikacji międzyludzkiej,

odpowiedzialność za manifestowane reakcje – wypowiadane i pisane słowa (również w Internecie),

radzenie sobie w sytuacji presji grupy,

kształtowanie i wyrażanie postaw asertywnych,

sposoby odma

wiania tak, by nie ranić drugiej osoby,

sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i stresu.

4. Higiena i zdrowie nastolatków

zasady właściwego odżywiania i higienicznego trybu życia,

typowe kłopoty nastolatka (z cerą, potliwością, przetłuszczaniem się włosów),

zasady higieny osobistej, ubioru, otoczenia,

właściwe odżywianie; zaburzenia funkcjonowania organizmu w przypadku anoreksji i bulimii,

higieniczny tryb życia: sen, odpoczynek.

5. Obrona własnej intymności

szacunek dla ciała w kontekście godności człowieka,

zachowania, które łamią prawo do intymności,

sytuacje, które naruszają intymność,

asertywność wobec próby naruszenia sfery intymnej,

konieczność wypracowania postawy czujności wobec dwuznacznych zachowań innych osób.

6. Media – za i przeciw

specyfika mediów,

zagrożenie uzależnieniem od gier komputerowych,

cyberprzemoc (stalking, cyberbulling),

media społecznościowe (hejting),

strony pornograficzne (przedmiotowe traktowanie człowieka; możliwość uzależnienia).

 

Klasa VII

1. Dojrzałość – to znaczy...

kryteria dojrzałości (biologiczna, psychiczna, społeczna, prawna),

samowychowanie, samodyscyplina a samodzielność i wolność.

2. Rozwój fizyczny

przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt i chłopców,

problemy okresu dojrzewania.

3. Zmiany psychiczne okresu dojrzewania

burzliwe wzrastanie,

krytycyzm wobec dorosłych,

poszukiwanie własnej tożsamości.

4. Przekazywanie życia

małżeństwo – miłość i odpowiedzialność,

działanie hormonów płciowych.

5. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy

budowa i działanie męskiego układu płciowego,

budowa i działanie żeńskiego układu płciowego.

6. Ciąża – czas oczekiwania

zapłodnienie,

rozwój dziecka, okres zarodkowy, płodowy,

przebieg ciąży.

7. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo

rola miłości matki i ojca od poczęcia dziecka,

szkoła rodzenia,

naturalny poród,

karmienie naturalne,

przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny,

gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne...

8. Rozwój człowieka

okres noworodkowy,

okres niemowlęcy,

okres przedszkolny,

młodszy wiek szkolny,

starszy wiek szkolny,

dorosłość,

starość.

9. Komunikacja w rodzinie

rola rozmowy,

uczucia – ich rola,

warunki dobrej komunikacji międzyosobowej.

10. Savoir-vivre, czyli sztuka życia

rola savoir-vivre w życiu człowieka,

właściwy ubiór,

dobre maniery w praktyce,

asertywność – dobra ochrona.

11. Pierwsze uczucia

fascynacje płcią przeciwną, zachowania,

randki – motywy umawiania się,

spotkania i rozstania.

12. Zagrożenia, uzależnienia

utrata wolności,

rodzaje uzależnień,

czynniki ryzyka,

co sprzyja uzależnieniom,

uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

13. Uzależnienia behawioralne

uzależnienia od komputera i Internetu,

fonoholizm,

zakupoholizm,

autoagresja,

pornografia.

14. Rola autorytetu w życiu człowieka

autorytet w relacji osobowej,

autorytet a idol,

gdy upada autorytet...

 

Klasa VIII

1. Rozwój psychoseksualny człowieka

cielesność, płciowość, seksualność,

różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców,

identyfikacja z własną płcią,

męskość, kobiecość; komplementarność płci.

2. Miłość w życiu człowieka

budowanie relacji międzyosobowych w okresie młodzieńczym,

zakochanie i miłość,

rodzaje miłości i etapy jej rozwoju.

3. Odpowiedzialność w przeżywaniu własnej płciowości i budowanie szczęśliwych więzi

integracja seksualna,

prawo pierwszych połączeń,

wzajemna pomoc i szacunek,

związek między aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością,

problemy z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej,

argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie.

4. Przedwczesna inicjacja seksualna

przyczyny, skutki i profilaktyka,

choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS (specyfika, rozwój, i objawy; profilaktyka),

ciąża nieletnich; zagrożenie aborcją,

różne odniesienia do seksualności: permisywna, relatywna i normatywna.

5. Płodność człowieka

charakterystyka płodności mężczyzny i kobiety,

metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń,

problemy z płodnością, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie,

zapłodnienie in vitro a naprotechnologia,

antykoncepcja i jej rodzaje; ocena w aspekcie medycznym, psychologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i moralnym,

różnice między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny.

6. Rodzina w kontekście trwałości małżeństwa, miłości, wzajemnego szacunku i troski

dojrzałość do małżeństwa i założenie rodziny,

kryteria wyboru małżonka,

motywy zawierania małżeństwa,

czynniki warunkujące trwałość małżeństwa,

powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej,

troska o osoby chore i niepełnosprawne,

sytuacja rodziny w przypadku śmierci dziecka przed narodzeniem,

śmierć w rodzinie i współtowarzyszenie bliskim w przeżywaniu żałoby,

zachowanie pamięci o zmarłych.

7. Rodzina a normy i prawo

normy moralne w życiu małżeńskim i rodzinnym.

przepisy prawa chroniące rodzinę.