Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Zasady rekrutacji


ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH

 

Od Dni Otwartych Drzwi (zwykle początek marca) do 13 maja przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:

 1. Podanie do dyrektora szkoły  (PLIK)
 2. Kopia skróconego aktu urodzenia
 3. Poświadczony przez szkołę wydruk ocen z e-dziennica z I-go semestru
 4. Jedna podpisana fotografia i dodatkowo w wersji elektronicznej przesłana na adres sekretariat@katolik.chojnice.pl
 5. Inne dokumenty świadczące o sukcesach kandydata (np. o udziale w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zainteresowaniach itp.)
 6. Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy)
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – dostarczyć do trzech dni po otrzymaniu, nie później niż do 26 czerwca
 8. Oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty - dostarczyć do trzech dni po otrzymaniu, nie później niż do 5 lipca
 9. Potwierdzenie wpłaty wpisowego. 

 

TERMINARZ:

 • Do 13 maja – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły
 • 3 czerwca - opublikowanie w gablocie ogłoszeń (sekretariat, ul. Grunwaldzka 1) wstępnej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO na nowy rok szkolny
 • Ważne! Niedostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w pkt. 7 i 8 do 5 lipca spowoduje automatyczne skreślenie ze wstępnej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO
 • 8 lipca - opublikowanie w gablocie ogłoszeń (sekretariat, ul. Grunwaldzka 1) ostatecznej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO na nowy rok szkolny
 • Do Katolickiego LO przyjmowani są uczniowie ze średnią ocen min. 4,0 na I semestr lub II trymestr nauki w ósmej klasie szkoły podstawowej. O przyjęciu decyduje średnia ocen
 • Dokumentację rekrutacyjną można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice. Więcej informacji pod numerem telefonu: 523977087
 • Nasza szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie rekrutacji, dlatego osoby znajdujące się na liście osób przyjętych do 1 klasy opublikowanej w dniu 3 czerwca, po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oryginałów w pkt. 7 i 8, mają zagwarantowane miejsce w naszej szkole (nie muszą logować się do systemu).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Przy przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest uiszczenie bezzwrotnego wpisowego w kwocie 200,00 PLN, które należy przelać na konto bankowe nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „darowizna_wpKLO”, np. Jan Kowalski_darowizna_wpKLO.

 

Zasadniczym źródłem utrzymania szkoły jest dotacja przekazywana na każdego ucznia z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z tego względu, że klasy liczą średnio 18-20 uczniów, a propozycja dydaktyczna jest bardzo rozbudowana, konieczne jest dodatkowe wsparcie rodziców dzieci w formie darowizny. Wpłaty za jedno dziecko w wysokości 150,00 zł przez 12 miesięcy w ciągu roku lub wpłatę jednorazową w wysokości 1800,00 zł za cały rok, prosimy przekazywać na konto o nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) z dopiskiem „Darowizna_imię i nazwisko dziecka”, np. Darowizna_Jan Kowalski.

 

Obowiązek informacyjny dotyczący rekrutacji uczniów do Katolickiego Liceum w Chojnicach


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice, tel. 52 3977087, e-mail sekretariat@katolik.chojnice.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej (czteroletnie liceum ogólnokształcące). Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Administratora.