Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Zasady rekrutacji


ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH

 

Od Dni Otwartych Drzwi (zwykle początek marca) do 12 maja przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:
 1. Podanie do dyrektora szkoły  (PLIK)
 2. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia.
 3. Poświadczony przez szkołę wydruk ocen z e-dziennica z I-go semestru
 4. Dwie podpisane fotografie.
 5. Inne dokumenty świadczące o sukcesach kandydata (np. o udziale w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zainteresowaniach itp.).
 6. Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy).
 7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – dostarczyć do trzech dni po otrzymaniu, nie później niż do 29 czerwca.
 8. Oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty - dostarczyć do trzech dni po otrzymaniu, nie później niż do 29 czerwca.
 9. Potwierdzenie wpłaty wpisowego. 

 

TERMINARZ:

 • Do 12 maja – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły.
 • 1 czerwca - opublikowanie w gablocie ogłoszeń wstępnej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO na nowy rok szkolny.
 • Ważne! Niedostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w pkt. 7 i 8 do 29 czerwca spowoduje automatyczne skreślenie ze wstępnej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO.
 • 30 czerwca - opublikowanie w gablocie ogłoszeń ostatecznej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO na nowy rok szkolny.
 • Do Katolickiego LO przyjmowani są uczniowie ze średnią ocen min. 4,0 na I semestr lub II trymestr nauki w ósmej klasie szkoły podstawowej. O przyjęciu decyduje średnia ocen.
 • Dokumentację rekrutacyjną można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice. Więcej informacji pod numerem telefonu: 523977087.
 • Nasza szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie rekrutacji, dlatego osoby znajdujące się na liście osób przyjętych do 1 klasy opublikowanej w dniu 1 czerwca, po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oryginałów w pkt. 7 i 8, mają zagwarantowane miejsce w naszej szkole (nie muszą logować się do systemu).

 

Opłaty w Katolickim Liceum :

- Informujemy, że opłata za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych w liceum wynosi 150,00 PLN za miesiąc przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy).  Zasadniczym źródłem utrzymania szkoły jest dotacja z MEN, przekazywana na każdego ucznia. Ponieważ klasa liczy średnio 18 uczniów, a propozycja dydaktyczna jest bardzo rozbudowana, konieczna jest dodatkowa opłata. W ramach tej kwoty wliczone jest również ubezpieczenie ucznia.

 

- W przypadku rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do naszych szkół (Katolickie LO lub Katolicka SP), opłata za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych pobierana jest tylko od dwójki dzieci, pozostałe rodzeństwo jest zwolnione z opłaty.

 

- Przy przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest uiszczenie bezzwrotnego wpisowego w kwocie 150,00 PLN, które należy przelać na konto bankowe nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) lub zapłacić gotówką w sekretariacie szkoły, podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „wpisowe KLO”. Wraz z opłatą wpisową należy przelać lub zapłacić gotówką 300,00 PLN w poczet opłaty za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych za wrzesień i październik. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły (brak miejsc itp.), cała suma zostaje zwrócona wpłacającemu.