Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Zasady rekrutacji


ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH

 

Od Dni Otwartych Drzwi (zwykle początek marca) do 13 maja przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:

1. Podanie do dyrektora szkoły  (PLIK)

2. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia

3. Poświadczony przez szkołę wydruk ocen z e-dziennica z I-go semestru

4. Dwie podpisane fotografie

5. Inne dokumenty świadczące o sukcesach kandydata (np. o udziale w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zainteresowaniach itp.).

6. Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy)

7. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – dostarczyć do trzech dni po otrzymaniu, nie później niż do 29 czerwca

8. Oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty - dostarczyć do trzech dni po otrzymaniu, nie później niż do 29 czerwca

9. Potwierdzenie wpłaty wpisowego. 

 

TERMINARZ:

 

 

Opłaty w Katolickim Liceum :

- Informujemy, że opłata za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych w liceum wynosi 150,00 PLN za miesiąc przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy).  Zasadniczym źródłem utrzymania szkoły jest dotacja z MEN, przekazywana na każdego ucznia. Ponieważ klasa liczy średnio 18 uczniów, a propozycja dydaktyczna jest bardzo rozbudowana, konieczna jest dodatkowa opłata. W ramach tej kwoty wliczone jest również ubezpieczenie ucznia.

 

- W przypadku rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do naszych szkół (Katolickie LO lub Katolicka SP), opłata za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych pobierana jest tylko od dwójki dzieci, pozostałe rodzeństwo jest zwolnione z opłaty.

 

- Przy przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest uiszczenie bezzwrotnego wpisowego w kwocie 150,00 PLN, które należy przelać na konto bankowe nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) lub zapłacić gotówką w sekretariacie szkoły, podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „wpisowe KLO”. Wraz z opłatą wpisową należy przelać lub zapłacić gotówką 300,00 PLN w poczet opłaty za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych za wrzesień i październik. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły (brak miejsc itp.), cała suma zostaje zwrócona wpłacającemu. 

 

W NASZYM LICEUM ZAPEWNIAMY: