Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Dumna Niepodległa


 

WhatsApp Image 2023 10 22 at 20.51.16

Projekt DUMNA NIEPODLEGŁA zrealizowany w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im Romualda Traugutta to jedna z innowacyjnych form pracy z młodzieżą w celu kształtowania postaw patriotycznych i wzmocnienia więzi obywatelskich opartych o nauczanie św. Jana Pawła II.

Projekt umożliwił unaocznienie szerszego wymiaru rozumienia wolności i patriotyzmu, który w XXI w. przyjmuje nowe formy wyrazu, a które są głęboko zakorzenione w przeszłości. Współczesny patriotyzm to nie tylko walka z bronią w ręku, ale też pielęgnowanie polskich tradycji, troska o dobro wspólne, dbałość o czystość języka ojczystego, znajomość historii. Bez głębokiego poznania przeszłości niemożliwym jest zbudowanie przyszłości opartej na solidnym fundamencie. Projekt był również jedną z form realizowanej w KLO szeroko rozumianej edukacji patriotycznej, która przebiegała wielopłaszczyznowo, poprzez współpracę wszystkich nauczycieli i zespołów (artystycznego, tanecznego, teatralnego chóru). Wykreowanie osoby absolwenta – świadomego obywatela i patrioty wymagało podjęcia szeregu działań, które przyczyniły się do zwiększenia wiedzy na temat historii Polski, ze szczególnym naciskiem na okres zaborów i proces odzyskiwania niepodległości.  Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczyniły się do wzmocnienia więzi z krajem ojczystym, pogłębienia świadomości narodowej i szacunku wobec przodków, zwiększenia zaangażowania w przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i społecznym oraz nawiązania ściślejszej współpracy kadry pedagogicznej. Nade wszystko jednak działania podjęte w ramach projektu pomogły rozwinąć kompetencje społeczne, cyfrowe, komunikacyjne i obywatelskie wyrażone zwiększonym zainteresowaniem spawami publicznymi i obywatelskimi.

 

Podsumowanie projektu:

https://youtu.be/VTHDNWifnLw?si=2P_eOmsS_jTMMDsN

  

 

Warsztaty taneczne

Warsztaty malarskie

Konferencja naukowa

Bal Niepodległości

Gala dla Niepodległej