Fundacja
IN SPLENDORE VERITATIS

Fundacja
IN SPLENDORE VERITATIS

FUNDACJA IN SPLENDORE VERITATIS działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.


Fundacja została ustanowiona przez Diecezję Pelplińską, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Szczerbę w budynku w Pelplinie (83-130) przy ul. Ogród Biskupi 2, w dniu 14.08.2023 r., Rep. A numer 8268/2023. Osobą reprezentującą Fundatora jest organ określony w art. 7 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Za podstawowy cel Fundacji obiera się działalność wspomagającą rozwój szkół katolickich w Chojnicach (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina w Chojnicach, Katolickie Przedszkole w Chojnicach), a w szczególności działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

home przedszkole

 

Fundacja stawia sobie następujące cele szczegółowe:

 

 •  działalność na rzecz rozwoju szkół katolickich,
 • wsparcie działań dydaktycznych i wychowawczych szkół katolickich w Chojnicach,
 • wsparcie finansowe i rzeczowe szkół katolickich w Chojnicach (remonty i budowy budynków szkolnych),
 • rozwijanie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata,
 • wspieranie kompetencji cyfrowych,
 • budowanie kultury pracy szkoły przyjaznej i zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej,
 • wsparcie na rzecz poprawy jakości kształcenia, doskonalenia i rozwoju zawodowego dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • budowanie prestiżu zawodu nauczyciela,
 • współpraca ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami zajmującymi się doskonaleniem i kształceniem kadry pedagogicznej,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • wzmacnianie katolickiej misji szkół,
 • współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą, w tym z administracją publiczną, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi,
 • prowadzenie oraz wspieranie programów stypendialnych i szkoleniowych,
 • organizowanie wymian dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym wymian międzynarodowych,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, wspieranie ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz podmiotów określonych w ustawie z dn. 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji oraz w celu rozwoju wiedzy i formacji religijnej,
 • upowszechniania społecznej nauki Kościoła i wspierania parafii.