Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Rekrutacja


ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIOTRA DUNINA W CHOJNICACH

Od 1 stycznia do 31 marca przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:
  1. Wniosek do dyrektora szkoły
  2. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia
  3. Jedna podpisana fotografia
  4. Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy)
  5. Kopia diagnozy gotowości szkolnej
  6. Oryginał zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

TERMINARZ:

Do 31 marca – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły
14 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń wstępnej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiej SP na nowy rok szkolny. W ostatnim tygodniu kwietnia – spotkanie z rodzicami uczniów ze wstępnej listy przyjętych do I klasy Katolickiej SP
30 czerwca - opublikowanie w gablocie ogłoszeń ostatecznej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiej SP na nowy rok szkolny.
1. Pierwszeństwo przyjęcia do I klasy Katolickiej SP mają dzieci kończące naukę w Katolickim Przedszkolu w Chojnicach
2. Dokumentację rekrutacyjną można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 3977087.

 

Opłaty w Katolickiej SP :

Informujemy, że opłata za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych i ubezpieczenie PZU wynosi 100,00 PLN za miesiąc przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy) i należy ją uiszczać na konto o nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice).

Zasadniczym źródłem utrzymania szkoły jest dotacja przekazywana na każdego ucznia z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z tego względu, że klasy liczą średnio 16-18 uczniów, a propozycja dydaktyczna jest bardzo rozbudowana, konieczna jest dodatkowa opłata. W ramach tej kwoty wliczone jest również ubezpieczenie ucznia oraz fundusz rozbudowy i modernizacji budynków szkolnych.

W przypadku rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do naszych szkół (Katolickie LO lub Katolicka SP), opłata za rozszerzoną siatkę godzin lekcyjnych pobierana jest tylko od dwójki dzieci, pozostałe rodzeństwo jest zwolnione z opłaty.

Przy przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest uiszczenie bezzwrotnego wpisowego w kwocie 100,00 PLN i opłaty w wysokości 50,00 PLN za materiały glottodydaktyczne (razem 150,00 PLN), które należy przelać na konto bankowe nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice), podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „darowizna_wpKSP”, np. Jan Kowalski_darowizna_wpKSP.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły (brak miejsc itp.), cała suma zostanie zwrócona wpłacającemu. W przypadku rezygnacji kandydata ze szkoły po pomyślnym procesie rekrutacyjnym, potrącana zostaje cała wpłata.

Prosimy rodziców o wpłatę wpisowego po ogłoszeniu listy wstępnej dzieci przyjętych do I klasy, gdy dziecko znajdzie się na tej liście.

 

Podanie o przyjęcie do Katolickiej Szkoły Podstawowej Pobierz plik