Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Rekrutacja


ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIOTRA DUNINA W CHOJNICACH

 

Od 1 stycznia do 29 marca przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek do dyrektora szkoły

  2. Kopia skróconego aktu urodzenia

  3. Elektroniczna wersja fotografii przesłana na adres mailowy sekretariat@katolik.chojnice.pl 

  4. Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli posiada)

  5. Kopia diagnozy gotowości szkolnej

  6. Oryginał zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

TERMINARZ:

  • Do 29 marca – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły

  • 15 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń (sekretariat, ul. Grunwaldzka 1) wstępnej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiej SP na nowy rok szkolny.

  • 28 czerwca - opublikowanie w gablocie ogłoszeń (sekretariat, ul. Grunwaldzka 1) ostatecznej listy uczniów przyjętych do I klasy Katolickiej SP na nowy rok szkolny.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

1. Po ogłoszeniu wstępnej listy przyjętych dzieci, wymagane jest uiszczenie bezzwrotnego wpisowego w kwocie 150,00 PLN i opłaty w wysokości 50,00 PLN za materiały glottodydaktyczne (razem 200,00 PLN), które należy przelać na konto bankowe nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia listy, podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „darowizna_wpKSP”, np. Jan Kowalski_darowizna_wpKSP.

 

2. W przypadku rezygnacji kandydata ze szkoły po pomyślnym procesie rekrutacyjnym, potrącana zostaje cała wpłata. Pokrywa ona koszty administracyjne związane z rekrutacją kandydata.

 

3. Zasadniczym źródłem utrzymania szkoły jest dotacja przekazywana na każdego ucznia z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z tego względu, że klasy liczą średnio 16-18 uczniów, a propozycja dydaktyczna jest bardzo rozbudowana, konieczne jest dodatkowe wsparcie rodziców dzieci w formie darowizny. Wpłaty za jedno dziecko w wysokości 150,00 zł przez 12 miesięcy w ciągu roku lub wpłatę jednorazową w wysokości 1800,00 zł za cały rok, prosimy przekazywać na konto o nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) z dopiskiem „Darowizna_imię i nazwisko dziecka”, np. Darowizna_Jan Kowalski.


Obowiązek informacyjny

rekrutacja uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnicach Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 1) Administratorem Państwa danych jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina, adres: ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice, e-mail: sekretariat@katolik.chojnice.pl, nr tel. 606-368-024). 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej (kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły). Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.). 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Administratora.

 

Wniosek o przyjecie do Katolickiej Szkoy Podstawowej Pobierz plik