Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

WDŻ


Drodzy Rodzice

 

            Informujemy, że w Naszej szkole prowadzone są lekcje Wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia te są integralną częścią programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, obejmują wszystkich uczniów od klasy czwartej do klasy ósmej. Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i wrażliwości uczniów. Mają na celu ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wiedza przekazywana podczas zajęć jest zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Zajęcia są prowadzone prze osobę przygotowaną do tego zajęcia po przez ukończenie między innymi: Studiów na Rodziną na UKSW.

 

Rozkład treści nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej (do programu „Wędrując ku dorosłości”)

 

Podstawa programowa zajęć szkolnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356 ze zm. Dz. U. z 2018, poz. 1679)
– załącznik nr 2 (dotyczy szkoły podstawowej)

Podstawa została dostosowana do nowego podziału etapów nauczania. Treści programowe tych zajęć, zgodnie z decyzją MEN, są przeznaczone do realizacji w pięciu klasach: od IV do VIII.

 

Nowa podstawa programowa, w porównaniu z poprzednią jest znacznie poszerzona i uszczegółowiona, a treści nauczania sformułowane w języku wymagań zostały podzielone na sześć działów: rodzina, dojrzewanie, seksualność człowieka, życie jako fundamentalna wartość, płodność, postawy. Seksualność człowieka w nowych podstawach została potraktowana integralnie i powiązana ze wszystkimi wymiarami osoby. Uwzględniono nie tylko aspekt fizyczny, ale także psychiczny, intelektualny, społeczny i moralny człowieka. Takie ujęcie obliguje do zwrócenia szczególnej uwagi na osobowe odniesienie do seksualności (traktowanie podmiotowe), a także uwzględnienie istotnych zagadnień wychowawczych jak: szacunek, miłość i troska o dobro najbliższych. Rozkład treści nauczania Wiedza dotycząca rozwoju płciowego, zmian psychicznych, komunikacji w rodzinie i przygotowania do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich jest tak ułożona, aby umożliwiała uczniom nie tylko zdobywanie informacji, ale także pomagała w rozwijaniu kompetencji społecznych. Niektóre treści programowe mają charakter „dalekosiężny”, dotyczą starszej młodzieży, np. dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny Intencją tego programu jest przede wszystkim wsparcie młodych ludzi w ich harmonijnym i bezpiecznym rozwoju.

 

Klasa IV

1. Funkcje rodziny:

 • prokreacyjna i opiekuńcza,
 • wychowawcza i psychiczno-uczuciowa,
 • ekonomiczna,
 • rekreacyjna – towarzyska i kulturowa,
 • socjalizacyjna i integracyjno-kontrolna.

2. Relacje w rodzinie

 • miejsce dziecka w rodzinie i jego rola,
 • odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie: uprzejmość, uczynność,
 • okazywanie szacunku rodzicom, dziadkom, rodzeństwu; sposoby wyrażania wdzięczności,
 • tradycje rodzinne i wspólne świętowanie,
 • zasady savoir-vivr’u wobec najbliższych i w różnych sytuacjach społecznych.

3. Dojrzewanie

 • Człowiek – istota płciowa,
 • charakterystyka zmian fizycznych i psychicznych okresu adolescencji (dziewcząt i chłopców),
 • higiena okresu dojrzewania.

4. Życie jako fundamentalna wartość

 • rozwój prenatalny dziecka,
 • przyjęcie dziecka do rodziny,
 • postawa szacunku i troski wobec życia i zdrowia dziecka.

5. Prawo człowieka do intymności

 • sfera intymności – sferą bezpieczeństwa,
 • potrzeba nieufności i dystansu wobec obcych ludzi,
 • prawo nietykalności osobistej i ochrona tego prawa.

 

Klasa V

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie

 • rodzina miejscem zaspokojenia potrzeb człowieka (biologicznych, fizycznych, emocjonalnych,
 • intelektualnych, i duchowych),
 • budowanie relacji a uczucia, postawy i zachowania,
 • rodzaje uczuć,
 • sposoby wyrażania i komunikowania uczuć, w tym wyrażanie postawy miłości do najbliższych.

2. Formacyjna rola rodziny w zakresie:

 • przekazywania wiedzy o życiu, człowieku i świecie,
 • kształtowania postaw,
 • ćwiczenia umiejętności,
 • tworzenia hierarchii wartości,
 • uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań.

3. Komunikacja w rodzinie

 • czynniki wspierające komunikację w rodzinie,
 • najczęstsze przyczyny konfliktów rodzinnych,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność przepraszania i wybaczania.

4. Czas wolny

 • sposoby wykorzystania czasu wolnego; rozwijanie pasji, zainteresowań,
 • umiejętność organizowania świętowania i kultywowania tradycji rodzinnych, narodowych i regionalnych,
 • rola kontaktów ze światem kultury i przyrodą,
 • savoir-vivre –zachowanie w kontakcie z przyrodą i w miejscach związanych z kulturą (w teatrze, w filharmonii, w kinie).

5. Budowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich

 • umiejętność tworzenia relacji międzyludzkich,
 • znaczenie relacji międzyosobowych w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • podtrzymywanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich,
 • warunki przyjaźni,
 • przyjaźń szkołą charakteru,
 • pozytywny stosunek do niepełnosprawnych kolegów i przyjaciół.

6. Problemy rozwoju psychofizycznego dziewcząt i chłopców

 • odmienność tempa rozwoju nastolatków,
 • akceleracja – przyspieszenie rozwoju fizycznego,
 • labilność emocjonalna w okresie pokwitania,
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozwojem adolescentów.

7. Media – zalety i minusy

 • świadome korzystanie ze środków społecznego przekazu,
 • wybór określonych treści,
 • limitowanie czasu poświęconego mediom.

 

Klasa VI

1. Rodzina w społeczeństwie

 • typy i struktury rodziny: wielopokoleniowa, pełna, niepełna, zrekonstruowana,
 • rodzina zastępcza; adopcja.

2. Pomoc instytucjonalna rodzinie

 • w sytuacji choroby,
 • zachowań ryzykownych i uzależnienia,
 • ubóstwa i bezrobocia,
 • problemów pedagogicznych, psychologicznych i prawnych.

3. Komunikacja interpersonalna

 • zasady i znaczenie komunikacji międzyludzkiej,
 • odpowiedzialność za manifestowane reakcje – wypowiadane i pisane słowa (również w Internecie),
 • radzenie sobie w sytuacji presji grupy,
 • kształtowanie i wyrażanie postaw asertywnych,
 • sposoby odwiania tak, by nie ranić drugiej osoby,
 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i stresu.

4. Higiena i zdrowie nastolatków

 • zasady właściwego odżywiania i higienicznego trybu życia,
 • typowe kłopoty nastolatka (z cerą, potliwością, przetłuszczaniem się włosów),
 • zasady higieny osobistej, ubioru, otoczenia,
 • właściwe odżywianie; zaburzenia funkcjonowania organizmu w przypadku anoreksji i bulimii,
 • higieniczny tryb życia: sen, odpoczynek.

5. Obrona własnej intymności

 • szacunek dla ciała w kontekście godności człowieka,
 • zachowania, które łamią prawo do intymności,
 • sytuacje, które naruszają intymność,
 • asertywność wobec próby naruszenia sfery intymnej,
 • konieczność wypracowania postawy czujności wobec dwuznacznych zachowań innych osób.

6. Media – za i przeciw

 • specyfika mediów,
 • zagrożenie uzależnieniem od gier komputerowych,
 • cyberprzemoc (stalking, cyberbulling),
 • media społecznościowe (hejting),
 • strony pornograficzne (przedmiotowe traktowanie człowieka; możliwość uzależnienia).

 

Klasa VII

1. Dojrzałość – to znaczy…

 • kryteria dojrzałości (biologiczna, psychiczna, społeczna, prawna),
 • samowychowanie, samodyscyplina a samodzielność i wolność.

2. Rozwój fizyczny

 • przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt i chłopców,
 • problemy okresu dojrzewania.

3. Zmiany psychiczne okresu dojrzewania

 • burzliwe wzrastanie,
 • krytycyzm wobec dorosłych,
 • poszukiwanie własnej tożsamości.

4. Przekazywanie życia

 • małżeństwo – miłość i odpowiedzialność,
 • działanie hormonów płciowych.

5. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy

 • budowa i działanie męskiego układu płciowego,
 • budowa i działanie żeńskiego układu płciowego.

6. Ciąża – czas oczekiwania

 • zapłodnienie,
 • rozwój dziecka, okres zarodkowy, płodowy,
 • przebieg ciąży.

7. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo

 • rola miłości matki i ojca od poczęcia dziecka,
 • szkoła rodzenia,
 • naturalny poród,
 • karmienie naturalne,
 • przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny,
 • gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne…

8. Rozwój człowieka

 • okres noworodkowy,
 • okres niemowlęcy,
 • okres przedszkolny,
 • młodszy wiek szkolny,
 • starszy wiek szkolny,
 • dorosłość,
 • starość.

9. Komunikacja w rodzinie

 • rola rozmowy,
 • uczucia – ich rola,
 • warunki dobrej komunikacji międzyosobowej.

10. Savoir-vivre, czyli sztuka życia

 • rola savoir-vivre w życiu człowieka,
 • właściwy ubiór,
 • dobre maniery w praktyce,
 • asertywność – dobra ochrona.

11. Pierwsze uczucia

 • fascynacje płcią przeciwną, zachowania,
 • randki – motywy umawiania się,
 • spotkania i rozstania.

12. Zagrożenia, uzależnienia

 • utrata wolności,
 • rodzaje uzależnień,
 • czynniki ryzyka,
 • co sprzyja uzależnieniom,
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

13. Uzależnienia behawioralne

 • uzależnienia od komputera i Internetu,
 • fonoholizm,
 • zakupoholizm,
 • autoagresja,
 • pornografia.

14. Rola autorytetu w życiu człowieka

 • autorytet w relacji osobowej,
 • autorytet a idol,
 • gdy upada autorytet…

 

Klasa VIII

1. Rozwój psychoseksualny człowieka

 • cielesność, płciowość, seksualność,
 • różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców,
 • identyfikacja z własną płcią,
 • męskość, kobiecość; komplementarność płci.

2. Miłość w życiu człowieka

 • budowanie relacji międzyosobowych w okresie młodzieńczym,
 • zakochanie i miłość,
 • rodzaje miłości i etapy jej rozwoju.

3. Odpowiedzialność w przeżywaniu własnej płciowości i budowanie szczęśliwych więzi

 • integracja seksualna,
 • prawo pierwszych połączeń,
 • wzajemna pomoc i szacunek,
 • związek między aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością,
 • problemy z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej,
 • argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie.

4. Przedwczesna inicjacja seksualna

 • przyczyny, skutki i profilaktyka,
 • choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS (specyfika, rozwój, i objawy; profilaktyka),
 • ciąża nieletnich; zagrożenie aborcją,
 • różne odniesienia do seksualności: permisywna, relatywna i normatywna.

5. Płodność człowieka

 • charakterystyka płodności mężczyzny i kobiety,
 • metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń,
 • problemy z płodnością, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie,
 • zapłodnienie in vitro a naprotechnologia,
 • antykoncepcja i jej rodzaje; ocena w aspekcie medycznym, psychologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i moralnym,
 • różnice między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny.

6. Rodzina w kontekście trwałości małżeństwa, miłości, wzajemnego szacunku i troski

 • dojrzałość do małżeństwa i założenie rodziny,
 • kryteria wyboru małżonka,
 • motywy zawierania małżeństwa,
 • czynniki warunkujące trwałość małżeństwa,
 • powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej,
 • troska o osoby chore i niepełnosprawne,
 • sytuacja rodziny w przypadku śmierci dziecka przed narodzeniem,
 • śmierć w rodzinie i współtowarzyszenie bliskim w przeżywaniu żałoby,
 • zachowanie pamięci o zmarłych.

7. Rodzina a normy i prawo

 • normy moralne w życiu małżeńskim i rodzinnym.
 • przepisy prawa chroniące rodzinę.