Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

O Przedszkolu


Katolickie Przedszkole jest czynne przez dziesięć miesięcy w roku w godzinach od 6:30 do 17:00, a w miesiącach wakacyjnych pełni dyżur w terminie wyznaczonym przez miasto Chojnice. Przedszkole nie pracuje w dni  świąteczne oraz ustawowo wolne dni od pracy.


Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat. Liczebność grup nie przekracza 24 dzieci.


Historia

Katolickie Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w roku 2010. Siedziba przedszkola mieści się w dwóch budynkach w Chojnicach: sekretariat znajduje się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 1, przedszkole zaś funkcjonuje w budynku przy Placu Niepodległości 4.


Organem prowadzącym Katolickie Przedszkole jest Diecezja Pelplińska. Jesteśmy zatem placówką wyznaniową nauczającą i kształcącą zgodnie z wytycznymi Kościoła katolickiego.


Czym się zajmujemy?

W przedszkolu realizujemy cele i zadania, które są określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania system wartości głoszony przez Kościół katolicki. Działamy w oparciu o podstawę programową, wykorzystując program przedszkolny wydawnictwa MAC.


W miarę potrzeb i możliwości własnych, przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej, zachowując przy tym przepisy prawa.