Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Rekrutacja


kropeczki

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 r.ż.

 

Wszystkich zainteresowanych Rodziców naszym przedszkolem zapraszamy do złożenia odpowiednich dokumentów. 

 

Nabór  rozpoczyna się już rok wcześniej (od 1 września) przed formalnym rozpoczęciem pobytu Państwa dziecka w naszym przedszkolu. 

 

W sekretariacie szkoły przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:

  • Wniosek do dyrektora przedszkola

  • Kopia skróconego aktu urodzenia

  • W przypadku obcokrajowca numer karty pobytu/numer paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce

  • Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy)

  • Potwierdzenie wpłaty wpisowego po ogłoszeniu wstępnej listy przyjętych dzieci.

  

Wniosek rekrutacyjny przyjmowany jest elektronicznie, natomiast pozostałą dokumentację należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Katolickie Przedszkole w Chojnicach, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice. Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 3977087.


TERMINARZ REKRUTACJI:

  • od 1 września do 29 marca – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie (ul. Grunwaldzka 1)

  • 15 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń (obok sekretariatu) wstępnej listy wychowanków przyjętych do Katolickiego Przedszkola na nowy rok szkolny

  • 30 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń (obok sekretariatu) ostatecznej listy wychowanków przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny

  • W ostatnim tygodniu maja – spotkanie z rodzicami dzieci z ostatecznej listy przyjętych do przedszkola. Szczegóły spotkania zostaną przekazane rodzicom indywidulanie.

 

Opłata wpisowa jest jednorazowa i wynosi 100,00 PLN. Należy ją przelać na konto bankowe nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia listy wstępnej, podając w tytule imię i nazwisko kandydata do przedszkola z dopiskiem „darowizna_wpKP", np. Jan Kowalski_darowizna_wpKP. Opłaty za przedszkole i obiady można dokonywać za pośrednictwem aplikacji INSO lub bezpośrednio na konto o nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice).

 

Prosimy rodziców o wpłatę wpisowego po ogłoszeniu listy wstępnej dzieci przyjętych do przedszkola, tylko w przypadku, gdy dziecko znajdzie się na tej liście.

 

W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola, po umieszczeniu dziecka na liście wstępnej, opłata wpisowa nie będzie zwracana. Pokrywa ona koszty związane z obsługą administracyjną.  

 

 

Obowiązek Informacyjny

rekrutacja dzieci do Katolickiego Przedszkola w Chojnicach Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 1) Administratorem Państwa danych jest Katolickie Przedszkole adres: ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice, e-mail: sekretariat@katolik.chojnice.pl, nr tel. 606-368-024). 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.). 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub publicznej szkole , które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Administratora.