Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Zasady rekrutacji


Rok wcześniej (od 1 września) przed formalnym rozpoczęciem roku przedszkolnego przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:

• Wniosek do dyrektora przedszkola
• Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia
• W przypadku obcokrajowca Numer Karty Pobytu/Numer Paszportu lub innego dokumentu na pobyt w Polsce
• Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy)
• Potwierdzenie wpłaty wpisowego.


TERMINARZ:

• Do 31 marca – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie przedszkola
• 15 kwietnia - opublikowanie na stronie www.katolik.chojnice.pl wstępnej listy wychowanków przyjętych do Katolickiego Przedszkola na nowy rok przedszkolny
• W ostatnim tygodniu kwietnia – spotkanie z rodzicami wychowanków ze wstępnej listy przyjętych do placówki
• 30 kwietnia - opublikowanie na stronie www.katolik.chojnice.pl ostatecznej listy wychowanków przyjętych do przedszkola na nowy rok przedszkolny
• Dokumentację rekrutacyjną można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Katolickie Przedszkole w Chojnicach, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice. Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 3977087.

Opłaty w Katolickim Przedszkolu w Chojnicach:

- na opłaty za przedszkole składają się: a) opłata za wyżywienie (obiad i podwieczorek); b) 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce, w przypadku przekroczenia 5 godzin w ciągu jednego dnia.

- podczas składania dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest uiszczenie wpisowego w kwocie 100,00 PLN, które należy przelać na konto bankowe nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) ) lub zapłacić gotówką w sekretariacie szkoły, podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „wpisowe KP”. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola (brak miejsc itp.), cała suma zostaje zwrócona wpłacającemu.