Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

KA1


Becoming a designer in Europe

eTwinning + Erasmus+ 1

 

Projekt był realizowany w latach 2016-2018 i został zaadresowany do uczniów zainteresowanych wyborem zawodów kreatywnych. Odnosił się do zagadnień związanych z rynkiem pracy, wyborem zawodów kreatywnych oraz wykorzystywania technologii TIK. Działał na zasadzie synergii z projektem Erasmus+ o tej samej nazwie. Oznacza to, że projekt Erasmus+ oraz jednoczesna realizacja projektu eTwinning  były wzajemnym współdziałaniem, a działania uzupełniały się poprzez kooperację i synchronizację, dlatego wykorzystaliśmy wiele metod mających na celu podnieść jakość projektu i wpłynąć na trwałość jego celów, przede wszystkim po jego zakończeniu.

 

W projekt zaangażowane były Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Malta i Włochy.

 

 

b013918b

 Komisja po zbadaniu i ocenie zaangażowania nauczyciela na rzecz podniesienia jakości projektu i jego wpływu na uczniów przyznaje indywidualne wyróżnienie nauczycielowi realizującemu projekt. Na zdjęciu Krajowa Odznaka Jakości przyznana p. Magdalenie Grali.

 

Projekt pozwolił na odkrycie artystycznych zdolności uczniów i wykreowanie nowego wizerunku absolwenta szkoły jako ucznia-artysty/ucznia-projektanta. Dzięki projektowi rozwinęli oni swoje zdolności, odkryli nowe umiejętności i poznali możliwości zaprezentowania siebie jako przyszłego projektanta/artystę. Innowacyjność projektu polegała na wykorzystaniu mediów społecznościowych do promocji uczniowskiej twórczości. Uczniowie mieli okazję zareklamować siebie jako twórców/artystów/projektantów. Projekt przyczynił się do poszerzenia wiadomości o kulturze, zwyczajach, tradycjach krajów partnerskich,  wykształcenia świadomości intelektualnej na temat możliwości rozwojowych, jakie dany kraj może zaoferować w sektorze zawodów kreatywnych.

 

Podczas realizacji projektu udało się rozwinąć następujące umiejętności:

a) komunikacyjno-językowe (projekt przyczynił się do poszerzenie słownictwa, szczególnie słownictwa specjalistycznego)

b)  pokonywanie stresu związanego z wystąpieniami publicznymi

c) korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych

d) poszerzenie horyzontów myślowych i kulturowych.

e) wyrażanie swoich umiejętności artystycznych

f) wykorzystanie narzędzi TIK do prezentowania wiedzy

g) nabycie umiejętności pracy w specjalistycznych programach graficznych;

h) zwiększenie umiejętności pracy w grupie i sposobów realizowania pracy grupowej;

i) zwiększanie swojej zdolność do prowadzenia badań, analizy wyników i krytycznego myślenia;

l) współtworzenie drużyny i organizowania w niej efektywną pracę.

 

Uczniowie w dużej mierze otrzymywali instrukcje od nauczycieli prowadzących projekt i wykonywali kolejne działania.  Podstawą jednak była praca grupowa. Nauczyciel wyznaczał kierunek działań i wspierał ucznia - celem nadrzędnym tego działania była pomoc uczniowi w samodzielnym zdobywaniu wiadomości, opracowywaniu zgromadzonych informacji i zaprezentowaniu ich.