Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH


REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE

W KATOLICKIM PRZEDSZKOLU

I

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia: 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 1591 ze zm.) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Zajęcia rozwijające, takie jak: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne, są formą udzielania dziecku wsparcia. Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela / specjalistę zatrudnionego w placówce.

3. Na zajęcia uczniowie są kwalifikowani w pierwszej kolejności na podstawie opinii lub orzeczenia z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się każdorazowo na początku roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego po wpłynięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dodatkowa kwalifikacja jest możliwa, o ile są wolne miejsca w grupach dzieci posiadających opinię psychologiczno – pedagogiczną. Klasyfikacja ta może się odbyć na wniosek/prośbę rodziców / wychowawcy lub nauczyciela.

6. Rodzice są informowani pisemnie o terminie zajęć oraz podpisują oświadczenie zgody lub braku zgody na udział dziecka w zajęciach.

7. WAŻNE!!!

Zgoda na objęcie dziecka pomocą jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych zajęciach.

Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie w nich uczestniczyło.

Zajęcia organizowane są w placówce od: 12 września 2022r.

8. Rodzic / opiekun zobowiązany jest poinformować o nieobecności dziecka na zajęciach. (Zaleca się zgłaszanie nieobecności przez dziennik elektroniczny Vulcan, telefonicznie lub przez wychowawcę klasy).

9. Powyżej 3-krotnego opuszczenia zajęć bez usprawiedliwionej nieobecności rodzic zobowiązany jest do podjęcia decyzji o dalszym uczestnictwie dziecka w zajęciach.

10. Terminarz, miejsce (sala, w której realizowane są dane zajęcia) oraz prowadzący poszczególnych zajęć zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.